Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą od swojego dochodu odliczyć w zeznaniu rocznym wydatki związane z rehabilitacją. Większość z odliczanych wydatków będzie musiała być właściwie udokumentowana.
Prawo do ulgi rehabilitacyjnej mają też osoby, które mają na utrzymaniu niepełnosprawnych członków rodziny. W grę wchodzi tu opieka nad takimi osobami niepełnosprawnymi, jak: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe.
Opiekun osoby niepełnosprawnej skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej, odliczając ponoszone wydatki od swojego dochodu pod warunkiem, że dochody niepełnosprawnych podopiecznych nie przekraczają w roku 9120 zł.
W ramach ulgi rehabilitacyjnej dochód można pomniejszyć o wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.
Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem zawiera art. 26 ust. 7a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
Katalog wydatków rehabilitacyjnych odliczanych od dochodu jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że odliczeniu podlegają jedynie wydatki w nim wymienione. Rozszerzająca interpretacja w tym zakresie jest niedozwolona.
Ulgi podatkowe są bowiem wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania. Tak więc przepisy regulujące prawo do ulgi powinny być interpretowane ściśle.
Wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Wyjątkiem będą wydatki poniesione na opłacenie przewodników osób niewidomych, utrzymanie przez osoby niewidome psa przewodnika, używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
Poniesienie tego typu wydatków nie wymaga posiadania przez podatnika faktur czy rachunków. Jednak, jeśli urząd skarbowy poprosi o potwierdzenie ich poniesienia, podatnik będzie musiał wykazać, że dany wydatek poniósł. Takim dokumentem może być w przypadku dojazdów na zabiegi np. karta zabiegowa.
Ważne!
Podatnik, który chce skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, musi mieć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności