Opodatkowanie olejów smarowych podatkiem akcyzowym jest sprzeczne z prawem wspólnotowym. Agnieszka Tałasiewicz, partner w Ernst & Young, tłumaczy, że oznacza to, że uiszczany podatek jest nienależny.

– Na podstawie tych argumentów prowadzimy sprawy, w których zapadły pierwsze w Polsce pozytywne orzeczenia sądów administracyjnych (np. wyrok NSA w sprawie I FSK 2057/08 czy wyrok WSA w Szczecinie w sprawie I SA/Sz 553/09) – wymienia Agnieszka Tałasiewicz.

Ostatnie rozstrzygnięcia sądowe dodatkowo potwierdzają prawidłowość używanej dotychczas argumentacji, zaś przedsiębiorców coraz częściej skłaniają do podejmowania konkretnych kroków zmierzających do odzyskania nienależnie zapłaconego podatku.

– Jeżeli w ostatnich 5 latach podatnicy dokonywali jakichkolwiek czynności związanych z olejami smarowymi, warto, aby skorzystali obecnie z istniejących śródków prawnych, zarówno, gdy uiszczali podatek akcyzowy od tych wyrobów, jak również gdy – podzielając pogląd o ich niepodleganiu akcyzie – nie deklarowali tego podatku do zapłaty – podpowiada Agnieszka Tałasiewicz.

Nasza rozmówczyni przypomina, że ubieganie się o zwrot nienależnie zapłaconego podatku za poszczególne miesiące od grudnia 2004 r. do listopada 2005 r. możliwe jest wyłącznie pod warunkiem wszczęcia postępowań nadpłatowych przed końcem 2010 r. Dodatkowo im wcześniej rozpoczęte zostaną postępowania dotyczące wszystkich okresów, w których występowały nadpłaty, tym wyższe będzie oprocentowanie przysługujące w razie wygrania sporu.

Zbigniew Liptak, menedżer w Ernst & Young, zwraca uwagę, że prawo wspólnotowe harmonizuje te produkty, które używane są w celach opałowych lub jako paliwo do napędu silników. Dlatego oleje smarowe, jakkolwiek są przeważnie produktem naftowym, to tylko jeśli są użyte niezgodnie z podstawowym przeznaczeniem, mogą takiej zharmonizowanej akcyzie podlegać.

– W Polsce natomiast akcyzą zharmonizowaną opodatkowane są oleje smarowe niezależnie od tego, w jakim celu są wykorzystywane – stwierdza Zbigniew Liptak.

Ekspert dodaje, że Polska może nakładać podatek konsumpcyjny na produkty takie jak oleje smarowe, ale w sposób respektujący prawo UE, w szczególności niepowodujący utrudnień przy handlu wewnątrzwspólnotowym.

Ważne!

Stosowany w Polsce sposób opodatkowania olejów smarowych nie respektuje zasady, zgodnie z którą opodatkowanie nie może utrudniać handlu wewnątrzwspólnotowego