Wszystkie nowe podmioty, które w przyszłym roku stracą zwolnienie dotyczące stosowania kas fiskalnych, skorzystają z częściowej refundacji kosztów ich zakupu.
W przyszłym roku nowe podmioty, w tym prawnicy i lekarze, będą zobowiązani do ewidencjonowania obrotu przy pomocy kas fiskalnych. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 17346/10), wszystkim tym osobom będzie przysługiwała refundacja części kosztów zakupu kas.
Obowiązek ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535, z późn. zm.). Podatnicy, którzy rozpoczną w obowiązującym ich terminie ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, mogą odliczyć kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących w wysokości 90 proc. ceny zakupu (netto), nie więcej jednak niż 700 zł.
Resort wskazał, że podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą w składanych deklaracjach odliczyć od tego podatku wskazaną kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. W przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem zwolnionym z podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT, urząd skarbowy dokonuje zwrotu na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika. Szczegółowe zasady odliczania kwoty zwrotu reguluje rozporządzenie ministra finansów z 19 grudnia 2008 r. (Dz.U. nr 228, poz. 1509).