Mała spółka z o.o. działająca w branży poligraficznej zakupiła maszynę introligatorską. Spółka jednocześnie otrzymała dotację na zakup tego sprzętu w wysokości 20 proc. jej wartości.

– Jak mamy amortyzować tę maszynę – pyta pan Krzysztof z Myślenic.

Dorota Olesiak-Gaweł, ekspert ECDDP, tłumaczy, że zgodnie z ustawą o o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) z kosztów uzyskania przychodów wyłączone są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych dokonywane od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie tych środków i zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Określa to art. 16 ust. 1 pkt 48 tej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przypadku gdy spółka zakupiła sprzęt i otrzymała do niego dofinansowanie, to począwszy od miesiąca, w którym nabyty środek trwały zostanie wprowadzony do ewidencji, spółka będzie mogła dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tego sprzętu zgodnie z przyjętą przez siebie metodą amortyzacji. Dokonywane odpisy będą stanowić koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości, aż do momentu, w którym nastąpi zwrot wydatkowanych środków.

Natomiast w miesiącu wpływu dotacji odpisy amortyzacyjne od zakupionego środka trwałego nie będą stanowiły jego kosztów uzyskania przychodów, w tej części, w której podatnik otrzyma zwrot.

Ustalenie proporcji

Kwotę tej części odpisów, które podlegać będą wyłączeniu z kosztów, można ustalić przez określenie proporcji zwróconej kwoty w stosunku do nieumorzonej jeszcze wartości środka trwałego.

– W wyniku takiego działania, ta część aktualnych i przyszłych odpisów amortyzacyjnych, która proporcjonalnie przypada na kwotę uzyskanej dotacji, podlegać będzie wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów – tłumaczy Dorota Olesiak-Gaweł.

Ekspert dodaje, że spółka może również skorzystać z innego sposobu. Na przykład przyjąć metodę, na podstawie której od momentu otrzymania dotacji całość odpisów do wysokości kwoty dotacji wyłączy z kosztów uzyskania przychodów bądź też zakwalifikuje kilka ostatnich odpisów stanowiących łącznie określony procent wartości środka trwałego, jaka została pokryta dotacją.

Rozliczenie dotacji

Dla spółki istotne jest również to, że kwota dotacji otrzymana ze środków publicznych (w tym z unijnych programów strukturalnych) są przychodem podatkowym, ale jednocześnie są zwolnione z podatku dochodowego. Przychody te powinny zostać ujęte w części D.1 formularza CIT-8 w pozycji 27.

Zdaniem Piotra Kościańczuka, dyrektora w Kancelarii Skłodowscy, należy ująć tam przychody po odliczeniu przychodów zwolnionych. Natomiast w części D.2, pozycji 31 formularza wykazuje się koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów po wyłączeniu kosztów sfinansowanych z dotacji.

Jednocześnie kwoty dotacji należy ująć w załączniku CIT-8/O przeznaczonym do ujawnienia dochodów (przychodów) zwolnionych od podatku (część B.1 poz. 12), a następnie przenieść do części E.1 (poz. 40) deklaracji CIT-8.

PRZYKŁADY

Jak prawidłowo amortyzować zakup sprzętu z dotacji

Wartość początkowa środka trwałego = 50 tys. zł

Stawka amortyzacji 10 proc.

Dotacja na zakup w wysokości 20 proc. wartości środka

416,67 zł – wysokość miesięcznego odpisu amortyzacyjnego (10 proc. x 50 tys. zł = 5 tys. zł / 12)

83,33 zł – wysokość odpisu amortyzacyjnego, która nie jest kosztem uzyskania przychodu

416,67 zł x (10 tys. zł / 50 tys. zł)

333,34 zł – kwota, która może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów (416,67 zł – 83,33 zł)

Spółka otrzymała w 2010 roku dwie transze dotacji w wysokości 2 x 50 tys. zł. Spółka rozliczyła się z realizacji tych części dotacji. Na początku 2011 roku spółka ma otrzymać pozostałą część dotacji w wysokości 50 tys. zł. W którym roku należy rozliczyć tę dotację? Przychody z dotacji powstają w dacie otrzymania tych dotacji. Dotyczy to wszystkich dotacji, a więc zarówno dotacji stanowiących przychody opodatkowane podatników, jak i dotacji stanowiących przychody zwolnione. Jeśli rok podatkowy spółki pokrywa się, rokiem kalendarzowym, to przychody z tytułu otrzymanych dotacji spółka powinna wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym w dacie otrzymania, a więc w zeznaniu za 2010 r. (pierwsza i druga transza) oraz za 2011 r. (trzecia transza).