Organ podatkowy może dokonać przelewu wierzytelności z rachunku bankowego w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

– Jeśli podatnik nie ureguluje w terminie podatku wykazanego w deklaracji i nie uzyska zgody na odroczenie płatności lub rozłożenie jej na raty, urząd może podjąć kroki zmierzające do wyegzekwowania takiej kwoty – wyjaśnia Michał Goj, starszy menedżer w Ernst & Young.

Ekspert dodaje, że urząd w pierwszej kolejności powinien jednak przesłać podatnikowi upomnienie wzywające go do zapłaty zaległej kwoty podatku wraz z odsetkami.

Dopiero jeśli podatnik nie wpłaci podatku w terminie 7 dni od doręczenia upomnienia, może być wszczęte postępowanie egzekucyjne.

– Ta zasada jest nieco modyfikowana w przypadku ostatecznych decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego lub decyzji, którym nadano tzw. rygor natychmiastowej wykonalności – w ich przypadku nie stosuje się upomnienia – stwierdza ekspert Ernst & Young.

Według naszego rozmówcy organy powinny jednak zawsze umożliwiać samodzielne wykonanie zobowiązania podatnikowi. Do zajęcia rachunku bankowego może również wyjątkowo dojść w ramach postępowania zabezpieczającego, które może być wszczęte nawet wówczas, gdy termin płatności podatku jeszcze nie upłynął.