Od nieco ponad dwóch miesięcy w ustawie o kontroli skarbowej nie ma przepisu dotyczącego sporządzania protokołu z kontroli. Został on usunięty przy ostatniej nowelizacji tej ustawy. Sprawa wydawać by się mogła błaha. Skoro ustawa o kontroli skarbowej nie reguluje kwestii sporządzania protokołu, należy stosować przepisy Ordynacji podatkowej w tym zakresie. Na takie też rozwiązanie wskazują eksperci.

Jednak zastrzegają, że przepisy o sporządzaniu protokołu przy kontroli skarbowej mają ogromne znaczenie przy składaniu korekt deklaracji. A zmiana przepisów może uniemożliwić podatnikom poprawianie popełnionych błędów poprzez składanie korekt.

Ważna ordynacja

Obowiązek sporządzenia protokołu kontroli wynika z art. 290 par. 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), który jest stosowany na gruncie postępowania kontrolnego w toku kontroli skarbowej na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 65 z późn. zm.).

Według dr. Grzegorza Łabudy, adwokata w Kancelarii Prawnej Łabuda Razowski Wojciechowski, sama ustawa o kontroli skarbowej nie normuje obowiązku sporządzania protokołu z przebiegu kontroli. Ustawodawca posłużył się tu odesłaniem ryczałtowym, wskazując, że kwestie nieunormowane w ustawie o kontroli skarbowej są regulowane przepisami Ordynacji podatkowej.

– Jako że przepisy ustawy o kontroli skarbowej nie normują zagadnienia protokołu, nie zakazują zarazem powinności jego sporządzenia, stosuje się wspomniany art. 290 Ordynacji podatkowej – wyjaśnia Grzegorz Łabuda.

Jego zdaniem niczego w tym obszarze nie zmienia nowela ustawy o kontroli skarbowej, która weszła w życie 30 lipca 2010 r. Wcześniej kwestia protokołu pojawiała się w ustawie przy okazji korekty deklaracji, jednak przepisy te w żadnym razie nie tworzyły obowiązku protokołowania kontroli.

– Doręczenie protokołu było jedynie punktem odniesienia dla czasu złożenia korekty deklaracji – zauważa Grzegorz Łabuda.

Po ostatnich zmianach ustawa o kontroli skarbowej nie zawiera już bezpośrednich regulacji dotyczących udokumentowania kontroli podatkowej prowadzonej przez organy kontroli skarbowej w formie protokołu kontroli. Do tej pory takie regulacje zawierał art. 14c ustawy dający podatnikowi prawo do skorygowania deklaracji w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli.

Nowy termin korekty

Mariusz Marecki, dyrektor w dziale prawno-podatkowym PricewaterhouseCoopers podkreśla, że brak wzmianki o protokole w tym przepisie nie oznacza, że takiego protokołu nie będzie.

Ekspert dodaje, że kontrola prowadzona przez tzw. UKS-y stanowi część szerszego postępowania kontrolnego, do którego stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej z niewielkimi odstępstwami uregulowanymi bezpośrednio przez ustawę o kontroli skarbowej.

Do kontroli podatkowej stosuje się w szczególności przepisy działu VI Ordynacji podatkowej, który reguluje m.in. prawa i obowiązki podatnika i kontrolowanego i wyraźnie nakazuje sporządzenie protokołu kontroli o określonej treści.

– Brak odniesienia do protokołu w ustawie o kontroli skarbowej oznacza po prostu stosowanie Ordynacji podatkowej. Zatem protokół tak jak dotychczas będzie sporządzony – uspokaja Mariusz Marecki.

Co się zmieniło? Mariusz Marecki odpowiada, że to prawo do korekty deklaracji. Tu ustawodawca przewidział, że korekta będzie możliwa w terminie 7 dni na zapoznanie się kontrolowanego z materiałem sprawy. Termin ten wyznaczany jest bezpośrednio przed wydaniem decyzji i jest on krótszy w stosunku do poprzednio obowiązującego 14-dniowego.

– Tu zatem zmiana jest realna i może być dotkliwa – ostrzega specjalista z PricewatrhouseCoopers.