Nie wszyscy wspólnicy mogą odzyskać podatki po rozwiązaniu spółki. Istotna jest bowiem forma prawna spółki.

Obowiązujące przepisy ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) pozwalają już wspólnikom rozwiązanej spółki cywilnej na zwrot różnicy VAT wykazanej w deklaracji podatkowej spółki.

Zwrot VAT

Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy w Ernst & Young, wyjaśnia, że zwrotu różnicy podatku dokonuje się na podstawie złożonej deklaracji podatkowej wraz z umową spółki (aktualną na dzień rozwiązania spółki) i wykazem rachunków bankowych byłych wspólników, w proporcjach wynikających z prawa do udziału w zysku określonego w umowie spółki.

Jeżeli z załączonej umowy nie wynikają udziały w zysku, przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Inaczej niż zwrot różnicy VAT przedstawia się sprawa zwrotu nadpłaty na rzecz wspólników rozwiązanej spółki cywilnej.

– Dopiero nowelizacja Ordynacji podatkowej będąca efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2009 r. (sygn. akt P 80/08), która w najbliższym czasie powinna wejść w życie, przewiduje wprost możliwość złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty oraz skorygowania uprzednio złożonej deklaracji przez osoby, które były wspólnikami spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki – tłumaczy Michał Nielepkowicz.

Dodaje, że w takim przypadku wspólnik rozwiązanej spółki cywilnej będzie musiał złożyć skorygowane zeznanie (deklarację) równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty oraz umowę spółki aktualną na dzień rozwiązania spółki.

Spółki komandytowe

Nieco inne regulacje dotyczą wspólników spółek komandytowych. Jak mówi Izabela Andrzejewska-Czernek, prawnik w kancelarii Grynhoff Woźny Wspólnicy, w przypadku VAT należy odróżnić dwie sytuacje: zwrot różnicy podatku i nadpłatę, której zwrot regulują przepisy Ordynacji podatkowej. Jeśli chodzi o nadpłatę, należy pamiętać, że to spółka komandytowa jest podatnikiem VAT, a nie jej wspólnicy.

– Po likwidacji spółki nie istnieje podmiot, który mógłby zgodnie z przepisami Ordynacji zwrócić się o zwrot nadpłaty. Przepisy milczą, jeśli chodzi o zwrot nadpłat byłym wspólnikom zlikwidowanych spółek prawa handlowego – stwierdza Izabela Andrzejewska-Czernek.

Zwraca uwagę, że sytuacja byłych wspólników spółek komandytowych jest bardzo podobna do sytuacji byłych wspólników spółek cywilnych.

– Jednak byli wspólnicy spółek komandytowych nie będą mogli skorzystać ze znowelizowanych w wyniku wyroku trybunału przepisów Ordynacji podatkowej. Projekt zmian dotyczy na razie wyłącznie byłych wspólników spółek cywilnych – mówi Izabela Andrzejewska-Czernek.

Innego zdania jest Dominik Szczygieł, doradca podatkowy i radca prawny z kancelarii MSDS. Przypomina on, że w wyroku z 10 marca 2009 r. trybunał orzekł, że brak możliwości złożenia korekty deklaracji i wniosku o stwierdzenie nadpłaty VAT za okres, w którym spółka prowadziła działalność, przez wspólników rozwiązanej spółki cywilnej jest niezgodny z konstytucją. W jego opinii, wykładnię trybunału dotyczącą spółek cywilnych należy analogicznie stosować do osobowych spółek handlowych.

– Oznacza to, że pomimo rozwiązania spółki komandytowej jej wspólnicy mogą się domagać od organu podatkowego rozliczenia, a raczej zwrotu nadpłaty – twierdzi Dominik Szczygieł.

Wspólnicy ci mają także prawo do złożenia korekty deklaracji, co jest niezbędne do złożenia prawidłowego wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

Ważne!

Dopiero nowelizacja Ordynacji podatkowej przewiduje wprost możliwość złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty oraz skorygowania uprzednio złożonej deklaracji przez osoby, które były wspólnikami spółki cywilnej