Europejski Sąd Pierwszej Instancji wydał wyrok w sprawie Koninklijke Friesland Foods NV v. Komisja Europejska (T-348/03). Dotyczy on pomocy publicznej udzielanej przez władze holenderskie podmiotom prowadzącym działalność międzynarodowego finansowania.

Holenderska ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewidywała specjalny system opodatkowania pomiotów prowadzących wewnątrzgrupowe finansowanie międzynarodowe (tzw. system GFA). Spółki, które udowodniły, że spełniają przesłanki wskazane w tych przepisach, mogły liczyć na udogodnienia podatkowe, które miały im zrekompensować ryzyko ponoszone w związku z prowadzoną działalnością.

Komisja Europejska uznała w 2003 roku, że przepisy te naruszają zasady Unii dotyczące pomocy publicznej. Wydała jednak zgodę na wprowadzenie okresu przejściowego, który umożliwia korzystanie z zakwestionowanego systemu udogodnień do 31 grudnia 2010 r. tym spółkom, które objęte nim były w dacie rozpoczęcia oficjalnego postępowania Komisji w tej sprawie, czyli 11 lipca 2001 r.

Koninklijke Friesland Foods zaskarżyło decyzję KE, jako naruszającą interesy tych spółek, które wprawdzie złożyły przed 11 lipca 2001 r. wniosek o objęcie ich przepisami o GFA, ale nie został on rozpatrzony do momentu rozpoczęcia postępowania przez Komisję.

Sąd Pierwszej Instancji uznał, że spółka Koninklijke Friesland Foods, składając wniosek, mogła oczekiwać, że pomimo wątpliwości dotyczących systemu GFA będzie on obowiązywał, ponieważ wcześniej podobne rozwiązanie zastosowane przez władze belgijskie Komisja uznała za zgodne z przepisami wspólnotowymi. To rozstrzygnięcie mogło uprawdopodobnić, że także holenderskie przepisy są zgodne z zasadami udzielania pomocy publicznej w Unii.

Sąd zauważył, że nawet jeżeli rozpoczęcie formalnego postępowania w sprawie holenderskich udogodnień podatkowych mogło wzbudzić wątpliwości co do ich legalności, to podmioty, które złożyły wnioski w sprawie objęcia ich tym systemem, miały prawo oczekiwać ochrony swoich interesów. Tymczasem spółki, które złożyły wnioski przed 11 lipca 2007 r., jednak przed tą datą nie zostały one rozpatrzone, w decyzji Komisji zostały potraktowane inaczej niż te, które zostały już objęte systemem. Według Sądu Komisja naruszyła w ten sposób zasadę równego traktowania. Dlatego Sąd Pierwszej Instancji uznał za nieważną decyzję Komisji Europejskiej.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl