W przypadku gdy celnik będzie chciał przeprowadzić kontrolę w siedzibie firmy albo w mieszkaniu prywatnym, będzie mógł to uczynić dopiero po okazaniu legitymacji służbowej oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, w którym będą wskazane konkretny podmiot i zakres danej kontroli.

Ten rodzaj upoważnień wydawany jest jednorazowo. W przypadku kontroli sprzedaży obwoźnej i obnośnej na targowiskach obowiązują inne zasady. Przede wszystkim czynności kontrolne wykonywane będą na podstawie okazywanych przez funkcjonariusza legitymacji służbowej oraz imiennego upoważnienia do wykonywania kontroli. Upoważnienie to wydawane jest funkcjonariuszowi na stałe i nie zawiera zapisów o podmiotach podlegających kontroli.

– W przypadku gdy kontrole będą wykonywane przez mundurowanych funkcjonariuszy, to legitymacja służbowa i upoważnienie będą przez nich okazywane tylko na żądanie podmiotu podlegającego kontroli, a więc sam mundur jest swoistym upoważnieniem do kontroli – tłumaczy Mirosław Lewandowski z Izby Celnej w Kielcach.

W przypadku podejrzenia, że nie są przestrzegane przepisy celne, podatkowe i regulujące urządzanie gier i zakładów wzajemnych, a okoliczności faktyczne będą uzasadniać niezwłoczne przeprowadzenie kontroli, to celnik dokona rewizji na podstawie legitymacji służbowej. Jednak jeśli sprzedaż obwoźna wykonywana jest przez przedsiębiorcę konieczne będzie doręczenie mu upoważnienia jednorazowego.

Upoważnienie to doręcza się w terminie 7 dni od dnia podjęcia kontroli, ale tylko przedsiębiorcy, który wskazał adres do doręczeń w kraju, natomiast w przypadku braku adresu lub gdy wskazany adres okaże się nieprawdziwy, to upoważnienie takie będzie wpinane do akt kontroli i uznawane za doręczone.