Producenci rolni mają prawo do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot podatku na wniosek producenta przyznaje wójt lub burmistrz właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu producenta rolnego. Wniosek składa się za okresy półroczne w terminach od 1 marca do 31 marca i od 1 września do 30 września danego roku.  Kwotę zwrotu ustala się jako iloczyn ilości zakupionego oleju napędowego,  wynikającej z faktur VAT, i stawki 85 groszy na 1 litr oleju. 

– Wniosek powinien zawierać:  imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego, jego NIP, PESEL  albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną – tłumaczy Wojciech Kotala, doradca podatkowy z DLA Piper Wiater.

Dodatkowo we wniosku powinno się znaleźć  oświadczenie o powierzchni użytków rolnych położonych na obszarze gminy, do której wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) jest składany wniosek o zwrot podatku. Nie należy zapominać o numerze rachunku bankowego, jeżeli zwrot podatku nastąpi w formie przelewu

Jako załącznik należy dostarczyć faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

W przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru, należy dołączyć również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

73,10 zł na każdy hektar użytków rolnych wynosi limit zwrotu akcyzy