Część wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych kończy już zaplanowane na ten rok przedsięwzięcia termomodernizacyjne związane z ograniczeniem zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynków.

Wspólnoty i spółdzielnie na sfinansowanie takich prac zaciągają kredyty. Mogą jednak skorzystać z częściowego zwrotu poniesionych kosztów w postaci premii termomodernizacyjnej (po uprzednim wykonaniu audytu energetycznego) na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U z 2008 r. nr 223, poz.1459). Premię po wykonaniu robót przekazuje BGK do banku, w którym został zaciągnięty kredyt na termomodernizację.

Premia jako świadczenie otrzymane w związku z realizacją przedsięwzięcia, mającego na celu zmniejszenie zużycia energii, należy do podstawowych źródeł finansowania działalności wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Jednocześnie premia taka stanowi przychód podatkowy dla wspólnoty w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Jarosław Ziobrowski, prawnik w Kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr, zauważa, że przychód ten będzie objęty zwolnieniem na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT. Premia termomodernizacyjna będzie dla wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej przychodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a dochód powstały z tego tytułu wolny będzie od CIT, jeśli zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Dochód ten, mimo że jest zwolniony, należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym.

Marek Kolibski, doradca podatkowy, wspólnik w Kancelarii KNDP, Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy, tłumaczy, że pojęcie „przeznaczyć dochód na cele statutowe lub inne zwolnione” oznacza, że dochód ten należy wykazać w poz. 8 załącznika CIT-8/O, a następnie w poz. 40 zeznania rocznego CIT-8.

Wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi 20 proc. wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż 16 proc. kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Termomodernizacja w budynkach

● ocieplenia ścian, dachów, podłóg

● wymiana okien

● modernizacja instalacji grzewczej i wodnej

● zmiana źródła energii na źródła energii odnawialnej