Ministerstwo Finansów opublikowało cztery projekty rozporządzeń dotyczące: Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu, opłat, praktyk zawodowych oraz podawania danych doradców podatkowych.

Dla kandydatów, którzy będą przystępować do egzaminów w terminach wyznaczonych przez nową komisję egzaminacyjną (jeszcze nie została powołana), najistotniejszą zmianą jest wzrost kosztów egzaminu. Opłata egzaminacyjna wzrośnie z 600 do 900 zł, natomiast za egzamin poprawkowy z 300 do 600 zł. Wzrost opłat, jak wyjaśnił resort, jest spowodowany tym, że dotychczasowe opłaty (nie były zmieniane od 2002 r.) nie wystarczały na pokrycie kosztów egzaminu.

W projekcie rozporządzenia w sprawie komisji określono szczegółowe kompetencje jej przewodniczącego oraz sekretarza. Do zadań tego pierwszego będą należały obowiązki merytoryczne (przygotowywanie testów i zadań, wykonywanie uchwał, organizowanie i koordynowanie prac) oraz reprezentowanie komisji na zewnątrz. Sekretarz komisji (nowa funkcja) będzie natomiast zajmował się sprawami organizacyjnymi. Będzie odpowiedzialny za ustalanie terminów egzaminów, sporządzanie list kandydatów itp.

Wynagrodzenie przewodniczącego spadnie z 4 tys. zł do 3,5 tys. zł miesięcznie, a sekretarz otrzyma 500 zł wynagrodzenia miesięcznego.

Projekt rozporządzenia określa również procedury na egzaminie. Kandydaci na doradcę podatkowego tak jak dotychczas będą musieli zdać test (100 pytań) i sporządzić projekt wystąpienia w imieniu klienta do sądu lub organu podatkowego (część pisemna) oraz odpowiedzieć na 10 pytań ustnych (część ustna).

Zgodnie natomiast z projektem rozporządzenia w sprawie praktyk zawodowych z 12 do 6 miesięcy skróci się okres stażu w organach podatkowych, ale z 12 do 18 wydłuży się okres stażu w firmie doradczej lub u doradcy podatkowego.