Gdy kwota długu celnego została już zaksięgowana, wprowadzenie zmian do zgłoszenia celnego jest możliwe tylko w wyniku kontroli przeprowadzanej przez celników na wniosek podatnika.
Towar importowany przez podatnika został dopuszczony do obrotu, a kwota długu celnego została zaksięgowana. Jednak kontrahent podatnika wykrył błąd w wystawionej fakturze polegający na wpisaniu zawyżonej kwoty wartości towaru, po czym dokonał korekty faktury.
– Czy w tym momencie można dokonać korekty zgłoszenia celnego – pyta pan Jerzy z Gdańska.
Zmiana wartości towaru dopuszczonego do obrotu rożni się od korekty zwykłego zgłoszenia celnego. Przede wszystkim zgłaszający musi zawnioskować do właściwego organu celnego o sprostowanie zgłoszenia.
Organy celne mogą dokonać kontroli zgłoszenia celnego i załączonych do niego dokumentów (tzw. kontrola postimportowa) w sytuacji gdy objęte takim zgłoszeniem towary po uiszczeniu należności celnych zostały zwolnione i nabrały statusu towarów wspólnotowych.
Po dokonaniu kontroli w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zgłoszeniu celnym organ kontrolujący może wprowadzić do niego zmiany. Może również zażądać od zgłaszającego innych dokumentów dotyczących prowadzonych operacji handlu zagranicznego (potwierdzenia zapłaty, umowy z kontrahentami, dodatkowe informacje i materiały na temat towarów zgłaszanych).
Takim dokumentem będzie także korekta faktury wystawiona przez kontrahenta, jego oświadczenie i potwierdzenie dokonania przelewu w wysokości skorygowanej przez zgłaszającego.
– W zależności od tego, czy organ celny stwierdzi niedobór należności celnych czy też zaksięgowanie ich w wyższej kwocie niż prawnie należna, wydaje decyzję: o retrospektywnym zaksięgowaniu kwoty długu celnego w nowej wysokości lub decyzję o zwrocie lub umorzeniu cła – tłumaczy Tomasz Rudyk z Dla Piper Wiater.
Jednak kontrole dokonywane po zwolnieniu towaru nie mogą stać się automatyczną metodą korygowania nieprawidłowości w zgłoszeniach celnych. Organ celny ma obowiązek rozpatrzyć wniosek importera, ale nie musi dokonywać kontroli postimportowej. Zależy to od jego woli. Dodatkowo dopiero gdy w wyniku tej kontroli okaże się, że przepisy regulujące właściwą procedurę celną zostały zastosowane na podstawie nieprawidłowych lub niekompletnych danych, organ celny jest zobowiązany do korekty zgłoszenia celnego.
– W praktyce obniżenie ceny towaru po odprawie celnej nie będzie stanowić przesłanki do obniżenia jego wartości celnej oraz odzyskania części zapłaconego cła. Niższa cena powinna wynikać z wcześniejszych ustaleń sprzedawcy i kupującego – tłumaczy Andrzej Milczarczyk, menedżer w PricewaterhouseCoopers. Na potwierdzenie tych ustaleń kupujący powinien przedstawić odpowiednie dowody.
Co do zasady, w przypadku gdy cena została po prostu obniżona, po dokonaniu importu wartość celna (i zapłacone cło) będzie liczona z uwzględnieniem pierwotnych kwot wskazanych w zgłoszeniu celnym. Jednak w tym wypadku, gdy niższa cena została pierwotnie ustalona i nawet zapłacona przed importem, można wykazać, że to była jedyna rzeczywista cena, a błąd z faktury został wyeliminowany korektą. Przy takich dowodach urząd celny powinien uznać obniżenie wartości celnej.
Ważne!
Decydujące znaczenie dla ustalenia prawidłowej wartości celnej importowanego towaru będą miały dokumenty księgowe potwierdzające dokonaną płatność na rzecz kontrahenta zagranicznego jako potwierdzenie wartości podanej w skorygowanej fakturze oraz oświadczeniu