ORZECZENIE

Spółka nabyła od Skarbu Państwa przedsiębiorstwo. W zawartej umowie strony nie wyszczególniły wartości poszczególnych składników wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa, oprócz nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego. Od transakcji notariusz pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych, stosując do całości 2-proc. najwyższą stawkę. Jednocześnie zastosował jednak redukcje podatku o 50 proc. z uwagi na to, że jedną ze stron transakcji był Skarb Państwa.

Spółka wystąpiła o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku. Wyjaśniła, że nabyła prawo majątkowe w postaci przedsiębiorstwa. Prawidłową stawką podatku od czynności cywilnoprawnych była niższa 1-proc. stawka. Dlatego spółka domagała się zwrotu połowy zapłaconego podatku.

Organy podatkowe uznały, że wniosek był bezpodstawny. Wskazały, że w umowie nie zostały wyodrębnione wartości poszczególnych składników przedsiębiorstwa. Ponieważ w skład majątku wchodziła nieruchomość i prawo użytkowania wieczystego, do którego zastosowanie ma najwyższa 2-proc. stawka, zastosowano ją do łącznej wartości umowy.

Sprawą ostatecznie zajęły się sądy administracyjne. Ani jednak wojewódzki sąd administracyjny, ani Naczelny Sąd Administracyjny nie przyznały racji spółce.

W sprawie prawidłowo przyjęto, że przedmiotem nabycia był szereg składników majątku, które składały się na przedsiębiorstwo - wyjaśnił NSA, oddalając skargę kasacyjną. Nie ma też wątpliwości, że strony nie wyodrębniły wartości tych rzeczy czy praw majątkowych. A zgodnie z przepisami, jeżeli podatnik, dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki, podatek pobiera się według stawki najwyższej od łącznej ich wartości.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK1022/06

ALEKSANDRA TARKA

aleksandra.tarka@infor.pl