Pani Katarzyna z Łodzi podpisała umowę kupna-sprzedaży mieszkania w formie aktu notarialnego. Myślała, że notariusz załatwił wszystkie sprawy prawno-podatkowe, w tym złożył informację o nieruchomościach (IN). Okazało się, że tak jednak nie było.

Jak mówi Katarzyna Sala, prawnik w Auxilium, zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613) osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.

– Zawarcie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, w której kupującym jest osoba fizyczna, a sprzedawcą deweloper, stanowi okoliczność skutkującą powstaniem po stronie kupującego obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości – wyjaśnia Katarzyna Sala.

Tłumaczy też, że kupujący powinien dostarczyć informację o nabytej przez siebie nieruchomości we wskazanym terminie organowi podatkowemu, którym w tym zakresie jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy dla miejsca położenia nieruchomości.

Katarzyna Sala podpowiada, że można też skorzystać z innego rozwiązania.

– Zawierając umowę kupna-sprzedaży nieruchomości, kupujący może zobowiązać notariusza – najczęściej za osobną opłatą – do złożenia informacji o nieruchomościach w imieniu kupującego – tłumaczy ekspert.

Ważne!

Kupujący nieruchomość może zobowiązać notariusza – najczęściej za osobną opłatą – do złożenia informacji o nieruchomościach w imieniu kupującego