Otrzymana dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych nie podlega opodatkowaniu ani wykazaniu w PIT.
Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w urzędzie pracy w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej mogą uzyskać jednorazową dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Maksymalna wysokość dotacji to piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli blisko 50 tys. zł.
Zasady przyznawania takiej dotacji określają przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 z późn. zm.).
Mimo że przyznana dotacja zgodnie z ustawą o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) stanowi przychód beneficjenta, to jest wolna od PIT.
Jak tłumaczy Joanna Michalska, ekspert w firmie doradczej KPMG, prowadzenie takiej działalności należy uznać zatem za rehabilitację, która zmierza do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej tych osób.
– Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a ustawy o PIT otrzymane na podstawie odrębnych przepisów świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków PFRON zwolnione są z opodatkowania bez limitu – wyjaśnia.
Dotacji z PFRON na rozpoczęcie działalności nie wykazuje się ani w rocznym rozliczeniu podatkowym, ani nie ujmuje się w księdze przychodów i rozchodów.