Zapadł wyrok ważny dla przedsiębiorców, którzy wystawiają korekty faktur, wysyłają je do kontrahentów i nie otrzymują potwierdzenia odbioru. Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie takie potwierdzenie nie jest konieczne, mimo że przepisy stanowią inaczej. Spółka, która zaskarżyła decyzję dyrektora izby skarbowej do WSA, czasem takich potwierdzeń od kontrahentów nie otrzymywała. Zwróciła się więc z prośbą o interpretację, czy kwoty z faktur pomniejszają obrót i podstawę opodatkowania. Spółka twierdziła, że potwierdzenie nie jest konieczne, a zatem przysługuje jej prawo obniżenia podstawy opodatkowania, a w konsekwencji zapłaty niższego podatku. Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnik ma prawo do zmniejszenia obrotu o kwoty udokumentowanych rabatów, wartości zwróconych towarów, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Innego zdania były jednak organy podatkowe, które twierdziły, że podatnik powinien posiadać potwierdzenia odbioru korekty faktury.

WSA przyznał jednak rację podatnikowi i uchylił decyzje organów. Zdaniem sądu potwierdzenie odbioru faktury korygującej nie jest konieczne, aby pomniejszyć obrót i podstawę opodatkowania.

Sygn. akt III SA/Wa 1121/07

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl