Spółki, które otrzymały środki pieniężne w formie dotacji, subwencji czy innego rodzaju bezzwrotnej pomocy o podobnym charakterze, niekiedy mogą zostać zobowiązane do jej zwrotu. Powodem może być np. wykorzystywanie środków niezgodnie z przeznaczeniem, tj. z naruszeniem postanowień umowy między beneficjentem a podmiotem przyznającym dotację.

Prawidłowe rozliczenie podatkowe otrzymanych dotacji zależy przede wszystkim od źródła ich pochodzenia, celu przeznaczenia oraz sposobu wypłaty (np. wypłata w transzach). Od takich czynników zależy też prawidłowe rozliczenie zwrotu otrzymanej dotacji.

Zwolnienie podatkowe

Przepisy ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) określają, że opodatkowaniu podlega dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich został on osiągnięty. Przychodami, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o CIT, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Zatem dotacje rozumiane jako otrzymane pieniądze są przychodem z chwilą ich faktycznego otrzymania.

Grzegorz Grochowina, ekspert firmy doradczej KPMG, zwraca uwagę, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia są wolne od podatku dochodowego. Chodzi o dotacje otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Korekta podatkowa

Zwrot dotacji, które wcześniej zostały zaliczone do przychodów, skutkuje zmniejszeniem tych przychodów za okres, w którym były uprzednio wykazane w ewidencji księgowej w związku z ich otrzymaniem. Oznacza to, że w rozliczeniu za ten okres podatnik powinien również dokonać ewentualnego zwiększenia kosztów podatkowych o wydatki, które nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ były sfinansowane z dotacji zwolnionych od podatku dochodowego.

– W dacie zwrotu dotacji nie byłoby możliwe zmniejszenie przychodów, gdyby kwota zwracanej dotacji przekraczała kwotę przychodów ogółem. Jeżeli podatnik zamierzałby zlikwidować działalność, nie miałby możliwości rozliczenia się z organem podatkowym – dodaje Grzegorz Grochowina.

Korekta związana ze zwrotem dotacji powinna być zatem dokonywana w stosunku do przychodu, który był wykazany w ewidencji księgowej w związku z otrzymaniem dotacji, a nie jakiegokolwiek innego przychodu.

Ważne

Podatnicy CIT mają obowiązek uwzględniać otrzymane dotacje, które przeznaczyli na zakup środków trwałych w rocznych zeznaniach podatkowych CIT-8