STAN FAKTYCZNY

Organy celne odmówiły zwrotu podatku akcyzowego z tytułu eksportu kosmetyków za kwiecień 2005 r. Spółka wystąpiła o zwrot podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży eksportowej kosmetyków, tj. wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych. W załącznikach do wniosku powołała się na dokumenty związane z uprzednim nabyciem towarów oraz jego wywozem, w tym dokument SAD dotyczący zgłoszenia do procedury wywozu towarów objętych żądanym zwrotem.

UZASADNIENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę spółki. Ale nie wszystkie zarzuty w niej zawarte okazały się zasadne. Jak zauważył sąd, istota sporu między stronami sprowadzała się do ustalenia, czy dokonywana przez skarżącą w sklepie wolnocłowym, usytuowanym na terenie wolnego obszaru celnego w porcie lotniczym, sprzedaż kosmetyków podróżnym udającym się poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej stanowi podstawę do ubiegania się o zwrot kwoty akcyzy zapłaconej wcześniej od tych towarów na terytorium kraju. Towar ten został następnie objęty zgłoszeniem celnym do procedury wywozu.

Jak zauważył sąd, pojęcie eksportu dla celów akcyzy zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym. Eksportem jest wywóz wyrobów akcyzowych (tj. wyrobów podlegających akcyzie, określonych w załączniku nr 1 do ustawy - art. 2 pkt 1) z terytorium kraju (tj. terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - art. 2 pkt 4) poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej, potwierdzony przez graniczny urząd celny państwa członkowskiego, z którego dokonano faktycznego wyprowadzenia tych wyrobów poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej. Nie jest eksportem wywóz tych wyrobów, jeżeli są oznaczone znakami akcyzy. Przy tak sformułowanej definicji eksportu ustalenie pełnego jej znaczenia nie jest możliwe bez sięgnięcia także do przepisów prawa celnego. Jak bowiem przepis ten stanowi, eksport jest związany z opuszczaniem przez towar obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, a taki z kolei obrót towarem regulują przepisy prawa celnego. Jak podkreślił sąd, zwrot obszar celny Wspólnoty Europejskiej nie jest tożsamy znaczeniowo ze zwrotem terytorium Wspólnoty Europejskiej.

W ocenie sądu sprzedaż wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, dokonywana w sklepie wolnocłowym, skutkuje dla składającego to zgłoszenie powstaniem prawa do ubiegania się o zwrot uprzednio zapłaconej kwoty akcyzy. Właściwy tryb zwrotu akcyzy został określony w par. 50a rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w związku z art. 2 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym. W takim przypadku podmiotem, który dokonał eksportu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, jest osoba zgłaszająca te wyroby do procedury celnej wywozu.

Jak zauważył sąd, podatek akcyzowy ma niewątpliwie charakter jednofazowy i zaliczany jest do podatków konsumpcyjnych. Oznacza to, że ekonomiczny ciężar tego podatku ponosi zazwyczaj ostateczny konsument, gdyż jest to podatek pośredni, zawarty w cenie detalicznej wyrobu akcyzowego. Podatek akcyzowy powinien zatem być zapłacony w kraju konsumpcji, jeżeli dany wyrób podlega opodatkowaniu akcyzą w tym kraju. W sytuacji gdy wyrób akcyzowy podlega przemieszczeniu z kraju, w którym został zapłacony - a zatem jego ciężar ponosi ostateczny konsument w kraju, do którego został dostarczony - to podatek ten powinien być również, co do zasady, zapłacony na terytorium kraju konsumpcji, bez względu na to, czy jest to wyrób akcyzowy zharmonizowany czy też niezharmonizowany, a także czy przemieszczony został w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej czy też w ramach eksportu.

Wyrok WSA w Warszawie z 31 sierpnia 2006 r.

SYGN. AKT III SA/Wa 1809/06

ALEKSANDRA TARKA