Skorygowanie zeznania po 30 czerwca nie stanowi podstawy do przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wskazanej w korekcie – wyjaśnia „DGP” resort finansów.
Przekazania 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonuje naczelnik urzędu skarbowego na podstawie wniosku podatnika zawartego w zeznaniu podatkowym złożonym w terminie określonym dla jego złożenia albo w korekcie tego zeznania złożonej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego. W przypadku zeznania podatkowego PIT-36, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za 2009 rok, aby wniosek zawarty w korekcie zeznania złożonego do 30 kwietnia 2010 r. mógł być podstawą przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, korekta tego zeznania musi być złożona do 30 czerwca 2010 r.
– Tym samym korekty zeznań złożonych po tym dniu nie stanowią podstawy do przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wskazanej w tej korekcie – wyjaśnia Magdalena Kobos z Ministerstwa Finansów.
Zastrzega, że nie oznacza to, iż organizacja pożytku ublicznego w ogóle nie otrzyma pieniędzy. O ile w terminowo złożonym zeznaniu podatkowym podatnik wskazał organizację pożytku publicznego poprzez podanie jej nazwy, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty podatku należnego, naczelnik urzędu skarbowego przekaże 1 proc. podatku zgodnie z tym wnioskiem.
– W sytuacji gdy po przekazaniu pieniędzy na rzecz organizacji pożytku publicznego obniżeniu ulegnie podatek należny (np. w wyniku korekty albo decyzji organu podatkowego), zastosowanie ma art. 77c Ordynacji podatkowej – wyjaśnia Magdalena Kobos.
W konsekwencji zwracana nadpłata zostanie pomniejszona o nadwyżkę kwoty już przekazanej na rzecz organizacji pożytku publicznego ponad kwotę 1 proc. podatku po obniżeniu.