Podatnik, który w zeznaniu PIT zapomniał wpisać 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego, może to zrobić również w korekcie deklaracji.
Sporządzając roczny PIT, można wspomóc wybraną organizację pożytku publicznego. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego na wniosek podatnika przekazuje kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego:
● z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo
● z korekty zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego
– po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Zatem podatnik w rocznym PIT wskazuje tylko nazwę organizacji, której chce przekazać 1 proc. podatku, jej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz przekazywaną kwotę (1 proc. podatku należnego za dany rok). Reszty formalności dokonuje naczelnik urzędu skarbowego.
Te same zasady dotyczą osób, które korygują swoje zeznanie. Podatnicy, którzy muszą skorygować zeznanie PIT za 2009 rok i chcą w nim wskazać organizację pożytku publicznego, której ma być przekazany 1 proc. podatku, poprawione zeznanie muszą złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2010 r. Tylko w korektach PIT złożonych w ciągu dwóch miesięcy od dnia zakończenia akcji rozliczeń PIT za 2009 rok można przekazać 1 proc. podatku dla potrzebujących. Okres dwóch miesięcy liczymy od 30 kwietnia 2010 r., bo to będzie ostatni dzień na rozliczenie PIT za ubiegły rok.
Podstawa prawna
Art. 45c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).