W przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze wkładu niepieniężnego wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport.

Zasada ta nie ma jednak zastosowania w odniesieniu do tych składników wnoszonego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, które nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajduje art. 16g ust. 10 ustawy o CIT. W konsekwencji łączną wartość nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi: suma ich wartości rynkowej – w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy albo różnica pomiędzy wartością nominalną udziałów/akcji wydanych podmiotowi wnoszącemu aport a wartością początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Powyższy przepis pozwala zatem na podwyższenie do aktualnej wartości rynkowej tych składników wnoszonego aportem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które nie były ujęte w ewidencji, np. rozpoczęte inwestycje.

Zgodnie z założeniami, które przygotowało Ministerstwo Finansów, planowane jest zniesienie takiej możliwości od 2011 roku i wprowadzenie zasady kontynuacji wyceny w stosunku do wszystkich składników wnoszonych aportem w ramach przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wartość poszczególnych składników majątkowych byłaby ustalana: w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład – w przypadku składników uznanych za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, albo w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg przedsiębiorstwa na dzień nabycia, w przypadku pozostałych składników.

Andrzej Dębiec, partner, kancelaria Hogan Lovells