Każdy obywatel zobowiązany jest do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym przede wszystkim płacenia podatków. Niewypełnianie tego obowiązku lub wypełnianie go w sposób nienależyty może skutkować odpowiedzialnością karną skarbową za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Odpowiedzialności tej podlega podatnik, płatnik, inkasent, a także inna osoba działająca w imieniu podatnika, która zajmuje się jego sprawami gospodarczymi.

Jednym z podstawowych celów postępowania karnego skarbowego jest wyrównanie uszczerbku finansowego, jaki poniósł Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego na skutek nieuczciwego postępowania podatnika, np. uporczywego niewpłacania podatku czy niezgłoszenia do opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Dlatego istotną funkcję w postępowaniu karnym skarbowym pełnią kary finansowe w postaci grzywny orzekanej zarówno za wykroczenia, jak i przestępstwa skarbowe. Karanie grzywną dotyczy nie tylko sprawców przestępstw i wykroczeń skarbowych, które polegają na uszczupleniu należności wobec fiskusa. Kary grzywny wymierzane są także podatnikom popełniającym przewinienia, które nie skutkują uszczupleniem państwowej kasy, jak chociażby nieskładanie w terminie deklaracji podatkowych, brak zgłoszenia aktualizacyjnego czy też nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ksiąg podatkowych.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Rodzajów przewinień

Rodzajów grzywien

Wartości czynu zabronionego

Środków karnych

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Nieuczciwego podatnika można ukarać grzywną lub pozbawieniem wolności.