Ministerstwo Finansów pracuje obecnie nad kilkoma elementami, które pozwolą w 2013 r. wdrożyć budżet zadaniowy. Jak wyjaśnia Marta Postuła, dyrektor Departamentu Reformy Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów, do końca roku zostanie przygotowana baza mierników dla wszystkich funkcji państwa, których jest 22. Na stronie internetowej (www.mf.gov.pl) resort podał już mierniki dla niektórych funkcji, a do końca 2010 r. mają powstać mierniki dla zadań zaliczonych do ośmiu pozostałych. Niektóre mierniki już opracowane wymagają jednak poprawy.

Jak wyjaśniała Marta Postuła podczas konferencji na temat budżetu zadaniowego, po miernikach widać również zmiany dotyczące wydatków. Jeśli na jakieś zadanie minister przeznacza mniej pieniędzy, to miernik spada.

Resort rozpoczął też prace na wdrożeniem jednego z trudniejszych elementów niezbędnych do wdrożenia budżetu zadaniowego, czyli nad wprowadzeniem pełnej księgowości i ewidencji wydatków w układzie zadaniowym. Marta Postuła zwraca uwagę, że Ministerstwo Finansów w tym roku, w ramach prac nad wdrożeniem budżetu zadaniowego, zapoczątkowało również działania mające na celu stworzenie systemu badania efektywności wydatków budżetowych.

– Po pierwsze i najistotniejsze, system ten ma stanowić narzędzie umożliwiające analizę efektywności wydatków publicznych. Będzie miał fundamentalne znaczenie dla idei budżetu zadaniowego, którą jest efektywne gospodarowanie środkami publicznymi – tłumaczy nasza rozmówczyni.

Po drugie – dodaje – tegoroczne prace w tym zakresie obejmują m.in. wykonanie ekspertyz, na podstawie których zostanie wypracowana metodologia monitoringu, a także badania skuteczności i efektywności wydatków przeznaczonych na realizacje zadań państwa. Powstaną również ekspertyzy pozwalające ocenić przygotowania dysponentów (m.in. ministerstw) do pełnego wdrożenia budżetu zadaniowego.

W tym roku obowiązkiem planowania zadaniowego zostaną także objęte wszystkie agencje, fundusze, instytucje gospodarki budżetowej oraz państwowe osoby prawne.

Najbliższym etapem realizacji programu budżetowania zadaniowego będzie opracowanie pierwszego Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, który będzie określał podstawowe dane makroekonomiczne, np. wielkość deficytu, na kolejne cztery lata. Na przedstawienie takiego dokumentu resort finansów ma czas do końca lipca.

50 mln zł wyda Polska na wdrożenie budżetu zadaniowego u dysponentów środków budżetowych (m.in. ministerstw) do 2012 roku