Udzielenie rabatu

Organy podatkowe zgadzają się, że programy lojalnościowe nie powodują powstania przychodu podatkowego dla ich uczestników i powinny być traktowane jako udzielenie nabywcy rabatu, o ile taki program nie jest adresowany wyłącznie do określonych osób.

Jednak – jak zwraca uwagę Tomasz Rysiak, ekspert z Kancelarii Prawniczej Magnusson – standardową sytuacją jest udzielanie rabatu przez podmiot dokonujący sprzedaży danego towaru, co nie ma miejsca w opisywanym przypadku. Zwrot określonej części kosztu zakupu paliwa jest dokonywany przez inny podmiot (tj. bank) i nie jest uzależniony od tankowania paliwa na stacji określonej firmy i tym samym trudno jest twierdzić, że jest to rabat udzielony przez określony koncern paliwowy.

– Tym samym podatnikom pozostaje uzasadnianie braku opodatkowania zwrotu części kwot wydanych na paliwo, np. faktem udzielenia rabatu bezpośrednio przez bank, w postaci efektywnej obniżki kosztów usług bankowych, z których korzysta podatnik – sugeruje Tomasz Rysiak.

Eksperci są zgodni: w celu pełnego wyeliminowania wątpliwości, warto byłoby potwierdzić przez podatników z organami podatkowymi, czy zwrot przez bank części kosztów nabycia paliwa jest opodatkowany.

Magdalena Kobos, Ministerstwo Finansów

OPINIA

Przedstawiony stan faktyczny zdaje się jedynie wskazywać, że omawiany produkt bankowy jest ze swej konstrukcji zbliżony do tzw. produktu cash back. W związku z tym podstawą opodatkowania przychodu z tytułu kwot otrzymanych zwrotów stanowi art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. W myśl tego przepisu za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14 ustawy o PIT, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12 – 14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Przychody takie podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej.