Podatnik, który w czasie pobytu w hotelu stracił bagaż, nie wyjechał na urlop z winy biura podróży lub uległ wypadkowi w trakcie zagranicznej wycieczki, może się ubiegać o odszkodowanie.

Z podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnione są odszkodowania, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych. Ustawowo regulowana jest m.in. odpowiedzialność osób prowadzących hotele lub podobne zakłady za utratę lub uszkodzenia wniesionych przez turystę rzeczy.

– Odszkodowanie wypłacane podatnikowi w wyniku kradzieży rzeczy wniesionej do pokoju hotelowego wynika z przepisów kodeksu cywilnego, a zatem będzie zwolnione z zapłaty podatku dochodowego – mówi Grzegorz Grochowina, ekspert w KPMG.

Podobnie jest w przypadku odszkodowań wypłacanych przez biura podróży, które zgodnie z ustawą o usługach turystycznych zobowiązane są do naprawienia szkody poniesionej przez klienta, m.in. w sytuacji odwołania imprezy turystycznej czy niewykonania świadczenia zastępczego.

Z punktu widzenia opodatkowania takich odszkodowań istotna jest podstawa ich wypłaty. Jeżeli były to wyrok lub ugoda zawarta przed sądem, turysta podatku nie zapłaci. Inaczej będzie, gdy konieczność naprawienia szkody została stwierdzona w ugodzie pozasądowej. Zgodnie z ustawą o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podlegają kwoty odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

– W sytuacji, w której podatnik zgodził się na warunki wypłaty odszkodowania proponowane w ugodzie pozasądowej i uzyskał umówioną kwotę, takie odszkodowanie podlega PIT – tłumaczy Grzegorz Grochowina.

Ekspert dodaje, że ustawa o PIT reguluje też opodatkowanie odszkodowań wypłacanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

– Zgodnie z ustawą o PIT wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych – mówi Grzegorz Grochowina.

Oznacza to, że otrzymane przez podatnika świadczenie pieniężne z tytułu ubezpieczenia osobowego na skutek np. wypadku w trakcie wycieczki nie będzie opodatkowane.

mgm