Podatnik, któremu hotel wypłacił odszkodowanie za skradzione rzeczy w wyniku umowy lub ugody zawartej poza sądem, nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z PIT.
Odszkodowanie wypłacone przez hotel na rzecz gościa w związku z kradzieżą zasadniczo objęte jest zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Tomasz Beger, doradca podatkowy w KZWS – RSM International, wyjaśnia, że odpowiedzialność hotelu wynika wprost z art. 846 – 849 kodeksu cywilnego i sprowadza się do obowiązku naprawienia szkody, jednak maksymalnie do równowartości 100-krotności ceny za dobę obowiązującej w danym hotelu.
– Podstawowa przesłanka do zwolnienia z PIT jest zatem spełniona – podkreśla Tomasz Beger.
Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Przepis ten odwołuje się do odszkodowań, których wysokość lub zasady ustalania wynikają z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.
Ekspert zwraca jednak uwagę na jedno wyłączenie wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy o PIT.
– Zwolnienie z opodatkowania nie będzie skuteczne, jeśli odszkodowanie wynika z zawartych umów lub ugód innych niż sądowe – mówi Tomasz Beger.
Jeśli np. gość hotelowy zawrze z hotelem ugodę pozasądową, na podstawie której otrzyma odszkodowanie, to nie będzie ono zwolnione z podatku.
– Stanowić będzie przychód z tzw. innych źródeł opodatkowany według skali podatkowej. Hotel zobowiązany będzie do wystawienia i przesłania poszkodowanemu podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji PIT-8C – wskazuje ekspert.
Dochód ten podatnik powinien doliczyć do innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej i wykazać w rocznym PIT.