Odszkodowanie wypłacone przez hotel na rzecz gościa w związku z kradzieżą zasadniczo objęte jest zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Tomasz Beger, doradca podatkowy w KZWS – RSM International, wyjaśnia, że odpowiedzialność hotelu wynika wprost z art. 846 – 849 kodeksu cywilnego i sprowadza się do obowiązku naprawienia szkody, jednak maksymalnie do równowartości 100-krotności ceny za dobę obowiązującej w danym hotelu.

– Podstawowa przesłanka do zwolnienia z PIT jest zatem spełniona – podkreśla Tomasz Beger.

Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Przepis ten odwołuje się do odszkodowań, których wysokość lub zasady ustalania wynikają z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Ekspert zwraca jednak uwagę na jedno wyłączenie wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy o PIT.

– Zwolnienie z opodatkowania nie będzie skuteczne, jeśli odszkodowanie wynika z zawartych umów lub ugód innych niż sądowe – mówi Tomasz Beger.

Jeśli np. gość hotelowy zawrze z hotelem ugodę pozasądową, na podstawie której otrzyma odszkodowanie, to nie będzie ono zwolnione z podatku.

– Stanowić będzie przychód z tzw. innych źródeł opodatkowany według skali podatkowej. Hotel zobowiązany będzie do wystawienia i przesłania poszkodowanemu podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji PIT-8C – wskazuje ekspert.

Dochód ten podatnik powinien doliczyć do innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej i wykazać w rocznym PIT.