Podatek od środków transportowych płacić się w gminie, w której mieszka właściciel, na którego został zarejestrowany samochód ciężarowy.
Z wyroku WSA w Krakowie wynika, że o właściwości organu podatkowego w podatku od środków transportowych osoby fizycznej decyduje jej miejsce zamieszkania. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613) obowiązek podatkowy od środków transportowych (np. samochodu ciężarowego) ciąży na ich właścicielach.
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
Spór w omawianej sprawie dotyczył właściwości organu podatkowego, któremu należy zapłacić podatek. Właścicielem środka transportowego była osoba fizyczna, na którą pojazd był zarejestrowany. Osoba fizyczna prowadziła przedsiębiorstwo, które było jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Problem polegał na tym, że właściciel pojazdu mieszkał na terenie innej gminy niż gmina, na terenie której była siedziba przedsiębiorstwa.
Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 9 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na terenie którego znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.
WSA przyznał, że tylko gdy pojazd byłby zarejestrowany na przedsiębiorstwo jako jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, to wówczas na niej ciążyłby obowiązek podatkowy.
Sąd wskazał, że w przypadku podatnika przedsiębiorstwo jest prowadzone przez osobę fizyczną. Oznacza to, że organem podatkowym właściwym dla opodatkowania pojazdu jest organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, czyli osoby fizycznej. Wyrok jest nieprawomocny.
Sygn. akt I SA/Kr 245/10