Czy wydatek udokumentowany paragonem może stanowić koszt uzyskania przychodu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?
Jeżeli wydatek spełnia przesłanki określone w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT i nie jest na liście wydatków niestanowiących kosztów, brak jest przesłanek dla uznania, że nie może on stanowić kosztów podatkowych. Jednak paragon taki wymaga dodatkowych czynności ze strony podatnika, które wraz z paragonem będą stanowić dowód na okoliczność poniesienia wydatku stanowiącego koszt. Czynnością taką z reguły jest krótkie opisanie okoliczności otrzymania paragonu, podpisane przez osobę reprezentującą podatnika. Z opisu paragonu powinno wynikać, że wydatek miał związek z działalnością gospodarczą podatnika. Zgodnie z przeważającym stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe dokumentowanie faktu poniesienia określonego wydatku za pomocą paragonu potwierdzonego dodatkowo co najmniej podpisem osoby upoważnionej jest wystarczające dla uznania tego wydatku za koszt podatkowy. Przykładowo, w postanowieniu z 6 listopada 2006 r. (nr PBII/ 423/23/06) organ podatkowy stwierdził, że: paragon, jako zewnętrzny dowód obcy otrzymany od kontrahenta, niespełniający wszystkich warunków określonych art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości, może być jednak zakwalifikowany jako dowód księgowy będący podstawą do ujęcia go w kosztach uzyskania przychodów. Paragon taki powinien być opisany (przez uprawnioną osobę) przez umieszczenie na nim danych i podpisu osoby, która dokonała opłat oraz opisu operacji gospodarczej, przy zastosowaniu ogólnie ustalonych przez spółkę zasad. Do analogicznych wniosków prowadzi również analiza stanowiska naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (nr 1472/ROP1/423-129/ 07/KUKM), w którym organ podkreślił, że: poświadczenie transakcji dowodem zewnętrznym, który nie spełnia wymogów określonych w przepisach ustawy o rachunkowości, nie pozbawia podatnika możliwości zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli podatnik posiada oprócz paragonu także inne dowody, które mogą wykazać poniesienie kosztu w celu uzyskania przychodu, to ma prawo zaliczenia takich wydatków do kosztów.

Robert Pasternak, partner i radca prawny w Deloitte Legal, Pasternak i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza