Przelew na konto bankowe

Do plusów zmiany należy łatwość zastosowania nowych przepisów.

– W praktyce uzyskanie informacji o średnim kursie NBP może być dla podatnika mniej kłopotliwe niż uzyskanie informacji o kursie faktycznie zastosowanym przez bank – mówi Joanna Michalska, ekspert podatkowy w KPMG.

Należy jednak zwrócić uwagę na sytuację, gdy wynagrodzenie podatnika określone w walucie obcej przekazywane jest na jego polskie konto. Bank przekalkuluje wówczas kwotę dochodu na złotówki po własnym kursie. Podatnik dla celów podatkowych będzie zobowiązany do przeliczenia otrzymanej kwoty przy zastosowaniu kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego, który poprzedził dzień uzyskania przychodu.

– Ponieważ kurs ten może odbiegać od zastosowanego przez bank, wartość faktycznie otrzymanego przychodu w walucie polskiej może różnić się od przychodu, który podatnik wykaże do opodatkowania – mówi Joanna Michalska.

Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy z Rödl & Partner, zauważa, że w początkowym okresie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą mieć trudności przy stosowaniu nowych zasad przeliczania.

Ujednolicenie ustaw

Zmiana oznacza także ujednolicenie rozwiązań przyjętych w ustawie o PIT z przepisami innych ustaw. Marek Kolibski, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii KND & Partnerzy, zwraca uwagę, że w przypadku firm zasada przeliczania walut według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu obowiązuje od stycznia 2007 r. Także w ustawie o rachunkowości od stycznia 2009 r. przyjęto taki kurs jako właściwy dla wyceny przychodu z dnia jego powstania. Podobnie w ustawie o VAT od 1 grudnia 2008 r. przyjęto średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego lub wystawienia faktury.

Nowe zasady przeliczania będą miały zastosowanie również do kosztów uzyskania przychodów.

Trzeba pamiętać, że podstawą obliczenia podatku jest dochód, tj. różnica między przychodem a kosztami jego uzyskania, które również mogą być ponoszone w walucie obcej.