Wahania kursów walutowych mogą być przyczyną znacznych strat dla przedsiębiorców. Rozmiar strat może być uzależniony od wartości danej transakcji oraz długości okresu między datą jej zawarcia a terminem płatności.
Od dłuższego czasu trudno mówić o stabilnym kursie złotego. To zła wiadomość dla przedsiębiorców dokonujących transakcji w walutach obcych. Wahania kursów walut mają duży wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego. Jak wyjaśnia Maciej Hadas, doradca podatkowy, menedżer w Grant Thornton Frąckowiak, wynika to z istoty różnic kursowych, które są zwiększeniem lub zmniejszeniem równowartości w walucie krajowej kwoty wyrażonej w innej walucie, wynikającym z zastosowania do jej przeliczenia na walutę krajową w różnych momentach innych kursów walut.
– To kurs waluty decyduje o wielkości ustalonej różnicy kursowej – stwierdza Maciej Hadas.
Ryzyko kursowe wynika z wahania kursów walut w okresie między dokonaniem transakcji a otrzymaniem lub dokonaniem należnej płatności. Krystian Kaczkowski, młodszy konsultant podatkowy w Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe, zwraca uwagę, że zmiany kursów skutkują powstawaniem dodatnich lub ujemnych różnic kursowych zwiększających odpowiednio przychody bądź koszty podatkowe.
– Na zmianie kursów walut podatnik można zyskać albo stracić – tłumaczy Krystian Kaczkowski.
Wahania kursów powodują odpowiednie skutki niezależnie od wybranej przez podatnika metody rozliczania różnic kursowych. Maciej Hadas przypomina, że przepisy ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) pozwalają na wybór jednej z dwóch metod rozliczania różnic: bilansowej i podatkowej.
– W praktyce wyeliminowanie różnic kursowych w działalności podatników jest nierealne. Dany podatnik musiałby doprowadzić do sytuacji, w której wszystkie jego rozliczenia byłby wyrażane w walucie krajowej – twierdzi Maciej Hadas.
Ekspert dodaje, że podatnicy, mogą zabezpieczać swoje transakcje w walucie obcej, aby zminimalizować skutki wahań kursów. Istotne jest, aby transakcje zabezpieczające ryzyko kursowe dotyczyły konkretnych przychodów (należności) lub kosztów (zobowiązania), a nie były spekulacją.
Krystian Kaczkowski jako jeden ze sposobów zabezpieczenia przed niekorzystnymi wahaniami kursów walut wymienia zawarcie terminowej transakcji typu forward, polegającej na ustaleniu z góry kursu sprzedaży określonej waluty. Równie popularnym instrumentem zabezpieczającym są opcje walutowe, pozwalające na sprzedaż lub zakup waluty w określonym terminie i w określonej cenie.
Ważne
Opcje walutowe w przeciwieństwie do transakcji typu forward pozwalają na czerpanie korzyści w przypadku sprzyjających zmian kursów walut