W przypadku nabywania papierów wartościowych albo innych instrumentów finansowych przez fundacje lub stowarzyszenia mogą stracić one zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych, z którego mogą korzystać. Dla zachowania zwolnienia środki fundacji muszą być przeznaczone i wydatkowane na cele statutowe.

– Jeżeli fundacja wyda własne środki na inne cele niż cele statutowe, wówczas powstanie obowiązek zapłaty podatku od dochodu odpowiadającego wielkości dokonanych wydatków – tłumaczy Filip Siwek, doradca podatkowy w kancelarii SWS.

W szczególności obowiązek taki powstanie, gdy fundacja lub stowarzyszenie wyda środki na nabycie papierów wartościowych w postaci akcji, udziałów lub obligacji.

Do instrumentów finansowych natomiast, jak wskazuje art. 17 ust. 1e ustawy o CIT, których zakup nie powoduje obowiązku zapłaty podatku, należą: obligacje skarbowe, bony skarbowe i obligacje komunalne oraz papiery wartościowe lub instrumenty finansowe, takie jak np. opcje, kontrakty terminowe, jeżeli ich nabycie nastąpiło w ramach zarządzania portfelem na zlecenie, pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot (domy maklerskie, towarzystwa inwestycyjne).

Preferencją podatkową w tym zakresie został również objęty zakup jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

Jak wyjaśnia Filip Siwek, fundacja będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego, jeżeli dokona nabycia instrumentów finansowych z naruszeniem ustawowych wymogów. Taki obowiązek może powstać, gdy kupi instrumenty finansowe, które nie są objęte zwolnieniem albo kupi inne papiery wartościowe w sposób bezpośredni, a nie w ramach zarządzania portfelem na zlecenie.

19 proc. – wynosi podatek dochodowy od osób prawnych