Rozbieżne interpretacje doprowadziły do tego, że wyroki sądowe, a nie przepisy prawa stały się podstawą do działań podejmowanych przez gminy w sprawach dotyczących podatku od nieruchomości w przypadku podziemnych wyrobisk górniczych.
PROBLEM: Czy dopuszczalne jest zwolnienie z płacenia podatku od nieruchomości maszyn i urządzeń znajdujących się pod ziemią należących do przedsiębiorstw i spółek węglowych?
MŚ WYJAŚNIA: Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (a w szczególności jej art. 2 ust. 1) nie zawiera rozwiązań zakładających, że przedmiotem podatku od nieruchomości mają być wyrobiska podziemne (oraz znajdujące się w nich instalacje i urządzenia) bezspornie znajdujące się poza granicami przestrzennymi nieruchomości gruntowych. Skoro przedmiotem wspomnianego podatku mają być nieruchomości (ich elementy, takie jak budynki i budowle), a ustawa z 12 stycznia 1991 r. nie definiuje pojęcia nieruchomości, to oczywiste jest, że to ostatnie pojęcie może być rozumiane tylko tak, jak to wynika z przepisów kodeksu cywilnego (art. 46 i nast.). Podziemne wyrobiska górnicze bezspornie znajdują się natomiast poza granicami przestrzennymi nieruchomości w opisanym wyżej znaczeniu, co wynika z art. 7–8 ustawy z 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. nr 228, poz. 1947 ze zm.). W tej sytuacji trudno mówić o czynieniu wyjątku dla przedsiębiorstw i spółek węglowych w zakresie zwolnienia z płacenia podatku od maszyn i urządzeń znajdujących się pod ziemią.