Jan Czapla

biegły rewident z Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym inwentaryzacji w jednostkach finansów publicznych jest ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223).

Ustawa ta określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przepisy tej ustawy stosuje się m.in. do gmin, powiatów, województw i ich związków, a także państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich: jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, funduszy celowych niemających osobowości prawnej.

Kolejnym ważnym dla inwentaryzacji aktem prawnym jest ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020 ze zm.). Ustawa ta w art. 1 określa:

●  zasady i sposoby zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych,

●  formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych,

●  zasady planowania i dysponowania środkami publicznymi,

●  zasady kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych,

●  zasady zarządzania państwowym długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne wprowadzane w razie nadmiernego zadłużenia,

●  sposób finansowania deficytu i zasady operacji finansowych dokonywanych przez jednostki sektora finansów publicznych,

●  zakres projektowanych i uchwalanych budżetów opartych na dochodach publicznych;

●  zasady opracowywania projektów i uchwalania budżetów,

●  zasady i tryb wykonywania budżetów,

●  zasady i tryb gospodarowania środkami pochodzącymi z:

– budżetu Unii Europejskiej,

– innych źródeł zagranicznych niepodlegającymi zwrotowi.