Strat z opcji walutowych nie można skompensować z przychodem z działalności gospodarczej.
Z wczorajszego wyroku WSA w Warszawie wynika, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą nie mogą łączyć przychodów (strat) z kapitałów pieniężnych z przychodami (stratami) z działalności gospodarczej, ponieważ na taką kompensatę nie pozwala art. 30b ust. 1, 4 i 5 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Z przepisów tych wynika, że dochodów z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych nie łączy się z dochodami ze skali podatkowej ani z dochodami z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zasada ta ma zastosowanie również do kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że nie można zaliczyć kwoty strat wynikających z transakcji opcji walutowych do przychodów z działalności gospodarczej.
Skarżącym był podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie eksportu i wewnątrzwspólnotowej dostawy mebli. Jak wyjaśnił sąd, realizacja praw wynikających z opcji walutowych nie mieściła się więc w ramach prowadzonej przez skarżącego działalności. Sąd orzekł, że w tej sytuacji przychody uzyskane z realizacji transakcji walutowych stanowią przychody (straty) z kapitałów pieniężnych, określone w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT.
Straty podatnika wynikały z transakcji opcji walutowej, jaką zawarł z bankiem. Opcja miała być zabezpieczeniem wpływów z tytułu eksportu. Rozliczenia za dwa początkowe miesiące były pozytywne i podatnik zaksięgował je do przychodów. W kolejnych miesiącach ponosił straty. Wyrok jest nieprawomocny.
Sygn. akt III SA/Wa 2082/09