W skonsolidowanym rachunku zysków i strat trzeba wykazać:

● wyniki działalności osiągnięte przez tę jednostkę zależną do dnia sprzedaży udziałów (akcji) przez jednostkę dominującą,

● wynik ze sprzedaży jednostki zależnej, ustalony jako różnica między przychodem ze sprzedaży udziałów lub akcji a częścią aktywów netto jednostki zależnej według ich wartości rynkowej, odpowiadającą udziałowi jednostki dominującej w kapitale własnym jednostki zależnej, skorygowaną o nieodpisaną część wartości firmy skonsolidowanej, dotyczącą sprzedanej jednostki zależnej.

Wstępnym warunkiem pozyskania informacji jest sporządzenie okresowego sprawozdania finansowego przez podmiot zależny. Data takiego bilansu wynika zazwyczaj z zawartej umowy kupna pomiędzy dotychczasowym podmiotem dominującym (akcjonariuszem) a zainteresowanym nabywcą udziałów. Okresowe sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone według takich zasad rachunkowości jak roczne sprawozdania finansowe. Kolejnym etapem jest ustalenie bilansu otwarcia grupy kapitałowej za rok, w którym dokonano sprzedaży .

Podmiot dominujący w skonsolidowanym rachunku zysków i strat ujmuje przychody i koszty podmiotu zależnego za okres od dnia rozpoczęcia roku obrotowego do dnia sprzedaży. Nie zalicza natomiast do skonsolidowanego bilansu aktywów i pasywów sprzedanej jednostki.

W sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej wypracowane przez podmiot zależny zyski zostały wcześniej wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, co nie miało miejsca w sprawozdaniu finansowym podmiotu dominującego. Z tej samej przyczyny wykazane w momencie sprzedaży udziałów dochody w skonsolidowanym rachunku zysków i strat są inne niż dochody wykazane przez podmiot dominujący.

Z praktycznych zagadnień związanych ze sprzedażą udziałów w odniesieniu do konsolidacji sprawozdań finansowych grupy kapitałowej należy wskazać na szczególną potrzebę zaopatrzenia sprawozdania w informacje uzupełniające.