Przedsiębiorca, który lokuje środki pieniężne na odrębnym rachunku bankowym, powinien zgłosić w urzędzie skarbowym ten rachunek jako związany z wykonywaną działalnością.
Odsetki bankowe od lokat zaliczyć można albo do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, albo do tzw. kapitałów pieniężnych. W przypadku opodatkowania odsetek z różnego rodzaju rachunków bankowych czy lokat osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą mieć problem z ich prawidłową kwalifikacją. Z jednej strony przychodem z działalności gospodarczej są również odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością, o czym stanowi art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Z drugiej zaś zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 tej ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.
O tym więc, jak opodatkowane będą przychody z odsetek, decydować będzie to, czy rachunek bankowy utrzymywany jest w związku z wykonywaną działalnością.
– Z takim rachunkiem będziemy mieli do czynienia, gdy przedsiębiorca wyraźnie zadeklaruje przed urzędem skarbowym, że dany rachunek będzie wykorzystywany w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą – stwierdza Andrzej Ossowski, radca prawny z kancelarii A. Ossowski.
Opierając się na wykładni językowej zwrotu „utrzymywany jest w związku z wykonywaną działalnością”, przyjąć można, że odsetki z lokaty bankowej założonej w ramach takiego rachunku powinny zostać opodatkowane jako pochodzące ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.
– Skoro utrzymanie rachunku, a więc m.in. pokrywanie kosztów jego istnienia, pozostaje w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, to także pożytki, jakie powstają w związku z jego funkcjonowaniem, powinny być kwalifikowane ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza – wyjaśnia Andrzej Ossowski.
Organy podatkowe mogą jednak argumentować, że sam fakt założenia rachunku bankowego przez przedsiębiorcę (niezależnie od jego przeznaczenia) nie oznacza, że takie konto utrzymywane jest w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, a przychody (odsetki) od środków zgromadzonych na takim rachunku są przychodami z tytułu działalności gospodarczej. Takie stanowisko podzielił NSA w wyroku z 26 sierpnia 2008 r. (sygn. nr II FSK 806/07).
19 proc. wynosi podatek od odsetek stanowiących przychody kapitałowe