Podmiot, który nabył przedsiębiorstwo, ma obowiązek kontynuacji korekty podatku naliczonego, nawet jeśli nie wykonuje czynności opodatkowanych.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko organu podatkowego dotyczące korekty podatku naliczonego przy transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
Bank nabywając przedsiębiorstwo, wystąpił o interpretację przepisów podatkowych w zakresie przeniesienia obowiązku sporządzenia korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT, na nabywcę przedsiębiorstwa.
Zdaniem sądu bank, mimo że świadczy usługi finansowe zwolnione z VAT, to jako nabywca przedsiębiorstwa ma obowiązek kontynuacji korekty podatku naliczonego, który był odliczany przez podmiot zbywający. Zgodnie z taką, niekorzystną interpretacją, bank będzie musiał zwrócić podatek naliczony w takiej części, w jakiej podmiot sprzedający przedsiębiorstwo odliczył ten podatek przy zakupach.
Sąd nie podzielił argumentacji, że art. 91 ust. 9 ustawy o VAT został źle skonstruowany i nie stanowi pełnej implementacji przepisów Dyrektywy 112 w zakresie sukcesji korekty podatku naliczonego.
Potrzymał interpretację organu podatkowego, że jeżeli zbywca przedsiębiorstwa dokonał całości odliczenia podatku z uwagi na nabycie towarów związanych wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi, i w okresie korekty zbył te towary, to następca prawny ma obowiązek dokonania stosownej korekty w tej części, w jakiej nabyte towary nie służyły czynnościom opodatkowanym. Bez znaczenia jest to, że podmiot w okresie rozliczeniowym nie wykonuje żadnej czynności (tak jak bank), która jest objęta obowiązkiem VAT.
Sygn. akt III SA/Wa 2081/09