Przedsiębiorca ma prawo do informacji o planowanej kontroli oraz udziału w czynnościach kontrolnych. Ma też obowiązki – musi umożliwić dostęp do dokumentacji i budynków.
Kontrola podatkowa nie należy do przyjemnych wydarzeń. Jedną z przyczyn, dla których przedsiębiorcy tak bardzo się jej obawiają, jest brak wiedzy na temat przysługujących im praw i obowiązków.
Przede wszystkim podatnik powinien zostać zawiadomiony o zamiarze wszczęcia kontroli. Zasadą jest, że kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wymaga zgody kontrolowanego. Natomiast jeżeli czynności nie zostaną wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, konieczne jest ponowne zawiadomienie.
Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują wyjątki od zasady zawiadamiania podatnika o kontroli, m.in. gdy dotyczy ona niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, nieujawnionych źródeł przychodów, ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy fiskalnej, czy zasadności zwrotu VAT naliczonego. W takiej sytuacji, po wszczęciu kontroli, podatnik zostanie poinformowany o przyczynie braku zawiadomienia.
Wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie kontrolowanemu lub osobie go zastępującej upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej. W upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli podatkowej zawarte jest pouczenie o podstawowych prawach i obowiązkach podatnika w toku kontroli.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie prawa i obowiązki ma kontrolowany przedsiębiorca
W pełnej wersji artykułu znajdziesz więcej na temat:

- Czynności kontrolnych
- Obowiązków w trakcie kontroli
- Dostępu do ksiąg i budynków