Wskazane jest, aby ewidencja korekt zawierała co najmniej:

● nazwisko (nazwę) podatnika, jego adres (siedzibę) oraz adres punktu sprzedaży, NIP,

● logo i numer kasy fiskalnej,

● numer paragonu, który podlega korekcie,

● nazwę towaru, przyczynę dokonania korekty wraz z datą jej dokonania,

● poprzednią wartość sprzedaży, stawki i kwoty podatku,

● aktualną (po korekcie) wartość sprzedaży, stawki i kwoty podatku.

W ten sposób rejestrowane dane korekt za dany miesiąc rozliczeniowy obniżą łączną miesięczną sprzedaż zaewidencjonowaną w kasie rejestrującej.

Zatem jeśli klient dokonuje zwrotu zakupionego towaru, to jednym z rozwiązań, z jakimi można się spotkać w praktyce, jest zwrot oryginału paragonu dokumentującego sprzedaż pierwotną i załączenie go (wraz z odpowiednim opisem) do ewidencji korekt. Obrót wynikający z tego paragonu uwzględniony jest w księdze przychodów i rozchodów za pomocą dokumentu wewnętrznego.

Podstawa prawna

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

*Gabriela Nowicka

prawnik, firma Auxilium