Dyrektorzy izb skarbowych i naczelnicy urzędów skarbowych mają być wyłaniani w ramach naboru. Konkursy na te stanowiska nie będą już przeprowadzane.
Ministerstwo Finansów opublikowało założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Z założeń wynika, m.in. że dyrektorzy izb i naczelnicy urzędów nie będą już wyłaniani w drodze konkursów. Konkursy zostaną zastąpione naborem kwalifikacyjnym.
Obecna formuła konkursowa polegająca na sprawdzaniu wiedzy zawodowej w formie testu zostanie zastąpiona obowiązkiem przedłożenia pisemnego opracowania koncepcji realizacji zadań na stanowisku dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego. Wszystko po to – jak tłumaczy MF – aby dyrektor i naczelnik mogli być sprawnymi menedżerami.
Nabór składałby się z dwóch etapów. Pierwszy z nich polegałby na wyłonieniu przez zespół powołany przez ministra finansów nie więcej niż trzech kandydatów na podstawie pisemnego opracowania koncepcji realizacji zadań. Drugi z etapów polegałby na wyłonieniu przez zespół nie więcej niż dwóch najlepszych kandydatów spośród trzech wyłonionych w pierwszym etapie. W toku etapu drugiego oceniana byłaby wiedza niezbędna do wykonywania zadań na stanowisku dyrektora lub naczelnika, predyspozycje, doświadczenie zawodowe, zdolności ogólne i kierownicze kandydata.
Zanim procedura naboru zostanie w pełni uruchomiona, minister finansów będzie miał możliwość wyznaczenia osoby, która będzie pełniła obowiązki dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego do czasu powołania dyrektora lub naczelnika. Wyznaczenie do pełnienia obowiązków następowałoby na okres nie dłuższy niż rok.