Należności uzyskanie z obrotu wierzytelnościami nie są przychodem z działalności gospodarczej, ale z praw majątkowych.
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatnika w sprawie opodatkowania obrotu wierzytelnościami. Sąd uznał, że obrót wierzytelnościami należy kwalifikować jako przychód z praw majątkowych. Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest to przychód z działalności gospodarczej. Jak podkreślił sąd, art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) nie ma charakteru katalogu zamkniętego. W ocenie NSA sam fakt, że czynności są wykonywane w sposób ciągły, nie pozwala na uznanie, że dana należność jest przychodem z działalności gospodarczej.
Spór w sprawie dotyczył interpretacji podatkowej. Podatnik wyjaśnił, że jest wspólnikiem spółki cywilnej, która zajmuje się m.in. zakupem wierzytelności w celu ich windykacji lub odsprzedaży. Jego zdaniem dochody te należy zaliczyć do dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Podkreślił, że wykonywane usługi mają charakter pośrednictwa finansowego.