Przedsiębiorca powinien zaliczyć odpis aktualizujący do kosztów uzyskania przychodów w roku, w którym dokonał odpisu na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyjaśnił, jak należy prawidłowo rozliczyć odpis aktualizacyjny. W rozpatrywanej przez izbę sprawie podatnik dokonywał transakcji z kontrahentem niemieckim. Od początku 2008 r. firma niemiecka nie regulowała należności wobec podatnika – łącznie 770 447 zł. Sąd zagraniczny wydał 3 czerwca 2008 r. postanowienie o wszczęciu postępowania upadłościowego względem zagranicznego kontrahenta. Wierzytelności były zarachowane jako przychody należne w rozumieniu przepisów ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) oraz nie uległy przedawnieniu. Odpis aktualizujący wartość należności został dokonany w księgach rachunkowych w roku 2009, lecz nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.
Według Izby Skarbowej w Bydgoszczy postanowienie zagranicznego sądu o wszczęciu postępowania upadłościowego wobec kontrahenta podatnika stanowi wystarczającą przesłankę do uznania nieściągalności tych wierzytelności za uprawdopodobnione. Nie ma znaczenia, czy postanowienie to zostało wydane przez sąd polski czy zagraniczny. Wnioskodawca dla celów dowodowych powinien jednak dysponować oryginalnym dokumentem wydanym przez właściwy sąd, przetłumaczonym na język polski.