Przedsiębiorca powinien zaliczyć odpis aktualizujący do kosztów uzyskania przychodów w roku, w którym dokonał odpisu na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyjaśnił, jak należy prawidłowo rozliczyć odpis aktualizacyjny. W rozpatrywanej przez izbę sprawie podatnik dokonywał transakcji z kontrahentem niemieckim. Od początku 2008 r. firma niemiecka nie regulowała należności wobec podatnika – łącznie 770 447 zł. Sąd zagraniczny wydał 3 czerwca 2008 r. postanowienie o wszczęciu postępowania upadłościowego względem zagranicznego kontrahenta. Wierzytelności były zarachowane jako przychody należne w rozumieniu przepisów ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) oraz nie uległy przedawnieniu. Odpis aktualizujący wartość należności został dokonany w księgach rachunkowych w roku 2009, lecz nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.
Według Izby Skarbowej w Bydgoszczy postanowienie zagranicznego sądu o wszczęciu postępowania upadłościowego wobec kontrahenta podatnika stanowi wystarczającą przesłankę do uznania nieściągalności tych wierzytelności za uprawdopodobnione. Nie ma znaczenia, czy postanowienie to zostało wydane przez sąd polski czy zagraniczny. Wnioskodawca dla celów dowodowych powinien jednak dysponować oryginalnym dokumentem wydanym przez właściwy sąd, przetłumaczonym na język polski.
W konsekwencji odpisy aktualizujące wartość tych należności, dokonywane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, które dotyczą wierzytelności zarachowanych uprzednio do przychodów należnych, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Będą to pośrednie koszty podatkowe.
Odpis aktualizujący jest potrącalny w dacie, na którą został prawidłowo ujęty w księgach rachunkowych. Stanowi on koszt podatkowy w dacie dokonania odpisu aktualizującego należność, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Tym samym podatnik powinien zaliczyć odpis aktualizujący do kosztów podatkowych w 2009 roku, tj. w roku, w którym dokonał odpisu aktualizującego na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości dla wartości należności, których nieściągalność została uprawdopodobniona w 2008 roku, a które to należności uprzednio zaliczył do opodatkowanych przychodów należnych podlegających.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 maja 2010 r. (nr ITPB1/415-111/10/MR)