Brzmienie przepisu regulującego zwolnienie podatkowe dla świadczeń otrzymanych przez pracownika w związku z opłacaniem przez pracodawcę kosztów kształcenia ulegnie zmianie. To konsekwencja uregulowania w kodeksie pracy praw i obowiązków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownika. Dotychczas były one zawarte w rozporządzeniu, które utraciło moc 11 kwietnia 2010 r. na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 28/08). Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

Sejm przyjął poprawkę Senatu, który doprecyzował, że dotychczasowe przepisy będą miały zastosowanie również do pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych w okresie między 11 kwietnia 2010 r. a wejściem w życie nowelizacji. Oznacza to, że osoby te będą korzystały ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Joanna Aleksiejczuk, konsultant w MDDP, stwierdza, że ze względu na ryzyko sporu z fiskusem wskazane było takie uregulowanie prawne, które bezpośrednio zwalniałoby z podatku świadczenia otrzymane w tym okresie. 

Zdaniem Pawła Jabłonowskiego, szefa departamentu podatkowego Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, na możliwość powoływania się na zwolnienie podatkowe nie wpływa wydanie orzeczenia przez trybunał. Zwolnienie z PIT będzie miało zastosowanie w niezmienionym brzmieniu i zakresie do czasu jego nowelizacji. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.