Można też posiadać jeden z międzynarodowych certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA). Audytorem wewnętrznym będzie również mogła zostać osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.

Nowe możliwości

Audytorami wewnętrznymi nie mogą już być inspektorzy kontroli skarbowej i kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli. W zamian wprowadzono dodatkową możliwość. Audytorami wewnętrznymi mogą być również osoby z dwuletnią praktyką w zakresie audytu wewnętrznego i studiami podyplomowymi w tym zakresie. Dyplom ten można zdobyć w jednostkach organizacyjnych, które w dniu jego wydania były uprawnione do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego uważane jest także udokumentowane przez kierownika określonej jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż pół etatu, związanych z:

● przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego,

● realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej,

● nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.

Jeżeli zatem dana osoba będzie przez dwa lata wykonywać kontrolę, o której mowa w ustawie o NIK oraz ukończy studia podyplomowe z audytu na właściwej uczelni, będzie mogła zostać audytorem wewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych.