Przychody z funduszy opartych na zmianach indeksów giełdowych rozlicza się na takich samych zasadach jak inne instrumenty finansowe.
Obowiązują już zmiany w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych dotyczące zasad obrotu tytułami uczestnictwa funduszy typu ETF, czyli instrumentów finansowych popularnych na zagranicznych rynkach kapitałowych (uchwała Rady Giełdy Nr 24/1230/2010).
Przychody uzyskane przez inwestorów z obrotu tymi instrumentami będą podlegały podatkowi dochodowemu. Zdaniem Roberta Morawskiego, specjalisty podatkowego w CDM Pekao S.A., tytuły uczestnictwa w funduszach ETF mają postać papierów wartościowych, więc ich opodatkowanie nie będzie się różnić od opodatkowania innych papierów notowanych na polskiej giełdzie.
Oznacza to, że dla inwestorów indywidualnych zakup i sprzedaż takich instrumentów będzie podlegać opodatkowaniu według zasad określonych w art. 30b ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307). Pojawią się przy tym podobne problemy czy wątpliwości, które dotyczą opodatkowania przychodów ze sprzedaży akcji, obligacji czy certyfikatów.
Robert Morawski zwraca uwagę, że dla rozpoznania kategorii przychodów inwestora należy dokładnie przeanalizować konstrukcję tytułów uczestnictwa funduszy ETF zgodnie z przepisami art. 30a ustawy o PIT również w zakresie podatku zryczałtowanego. Podatek ten wystąpi w przypadku likwidacji funduszy zamkniętych z czym związany będzie wykup certyfikatów. Praktyka interpretacyjna organów podatkowych pokazuje, że w opodatkowaniu ryczałtowym mogą wystąpić niejasności z kompensowaniem zysków i strat przy operacjach wykupu tytułów uczestnictwa.