Dywidenda, która zostanie wypłacona przez luksemburski fundusz ETF notowany na giełdzie, może być zwolniona z podatku.
Pierwszym funduszem ETF notowanym na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie jest Lyxor ETF WIG20, który zadebiutował 22 września. Jednostki tego funduszu odzwierciedlają zachowanie giełdowych kursów 20 największych spółek. Inwestorzy mogą uzyskiwać dochody z obrotu tymi jednostkami na giełdzie. Jednocześnie fundusz przewiduje wypłatę raz do roku inwestorowi dywidendy równej średniej ważonej dywidend spółek wchodzących w skład WIG 20. Lyxor ETF WIG20 jest subfunduszem zagranicznym Multi Units Luxembourg, działającym jako spółka na prawach Luksemburga.
Dochody osiągane przez inwestorów ze zmian wartości tytułu uczestnictwa ETF na giełdzie są opodatkowane analogicznie jak zyski osiągane z obrotu akcjami czy innymi instrumentami.
– Jeśli chodzi natomiast o dywidendę, jest ona objęta zerową stawką podatkową zgodnie z umową bilateralną pomiędzy Polską a Luksemburgiem – mówi Aleksandra Kosmulska z Lyxor Asset Management.
Aleksandra Kosmulska zastrzega jednak, że Lyxor AM nie występuje w roli doradcy podatkowego, a spółka dysponuje własnymi analizami przepisów podatkowych.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartej z Luksemburgiem dochód z dywidendy może być opodatkowany zarówno w Polsce, jak i w Luksemburgu.
Robert Morawski, doradca podatkowy w CDM Pekao, zaznacza, że z art. 24 ust. 1 lit. a) tej konwencji wywnioskować można, że w Polsce nie zostanie zapłacony podatek od dywidendy wypłacanej w Luksemburgu, jeśli dywidenda będzie opodatkowana w Luksemburgu.
Jednocześnie zwrócić należy uwagę, że w dotychczasowej praktyce polskich organów podatkowych przyjmowane było stanowisko, że dywidenda w Polsce jest zwolniona od podatku niezależnie od tego, czy Luksemburg skorzystał z prawa do opodatkowania.
Opodatkowanie dywidend w Luksemburgu
Dywidendy mogą być opodatkowane w Luksemburgu, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, podatek ten nie może przekroczyć:
● 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli odbiorcą dywidend jest spółka (inna niż spółka osobowa), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 procent,
● 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.