Opodatkowanie dochodu z funduszy kapitałowych zryczałtowanym PIT nie daje możliwości rozliczenia strat poniesionych z tytułu inwestycji kapitałowych.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacje poselskie (nr 14997 i 15141) wypowiedziało się w sprawie braku możliwości uwzględnienia strat poniesionych przy płaceniu podatku od dochodu z funduszy kapitałowych. Zdaniem posłów dyskryminuje to osoby inwestujące w fundusze kapitałowe w stosunku do graczy giełdowych, którzy mają prawo do rozliczania strat. Zdaniem MF takie zróżnicowanie jest uzasadnione, gdyż nie można utożsamiać dochodów uzyskiwanych z inwestycji w fundusze kapitałowe z inwestycjami dokonywanymi bezpośrednio na giełdzie, gdzie występuje większe ryzyko, większe zaangażowanie pracy i inna częstotliwość procesów decyzyjnych.
Dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych powstaje w związku z umorzeniem jednostek uczestnictwa. Wartość ta jest ustalana przez fundusz dokonujący wyceny jego aktywów poprzez ustalenie wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny. Jak wyjaśniło MF, taki sposób określenia wartości jednostek uczestnictwa w funduszu i w konsekwencji określenia indywidualnego efektu dokonanej inwestycji nie daje podstawy do stworzenia możliwości odliczenia strat. Nie jest możliwe, aby wydając dyspozycję umorzenia jednostek uczestnictwa w tym samym funduszu, uzyskać jednocześnie dochód i ponieść stratę.
Każdorazowe umorzenie jednostek uczestnictwa nakłada na fundusz jako płatnika obowiązek poboru 19-proc. podatku wyłącznie w sytuacji, gdy w wyniku tej operacji określono dochód. Nie jest on łączony z innymi dochodami z tego samego źródła, a podatnik nie ma obowiązków informacyjnych wobec organów podatkowych.