Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 16490) wyjaśniło, że okresem rozliczeniowym dla podatników PIT jest rok kalendarzowy, który może okazać się zbyt krótki na rozliczenie efektów ekonomicznych zdarzeń gospodarczych. Jeżeli np. w jednym roku podatnik ponosi znaczne koszty związane z uruchomieniem źródła przychodów, np. działalności gospodarczej, to nawet jeżeli w następnym roku osiąga zysk, nie zmienia to faktu, że w okresie tych dwóch lat efektem ekonomicznym jest ujemne saldo działalności. Dlatego możliwe jest odliczanie poniesionej straty od dochodów z tego źródła przychodów w kolejnych latach podatkowych.

O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty straty.

Rozliczenie straty nie zawsze jest dopuszczalne. Nie ma takiej możliwości, gdy strata powstała z odpłatnego zbycia nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów. Nie można także rozliczyć straty ze źródeł przychodów, z których dochody wolne są od podatku dochodowego.