Opublikowany właśnie przez Ministerstwo Finansów projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zakłada rozszerzenie katalogu podatników, którzy w przyszłym roku w prowadzonej firmie będą musieli ewidencjonować wszystkie obroty w kasach fiskalnych.

Nowym obowiązkiem zostanie objętych m.in. 13 grup usług lub towarów. Wśród nich znajdą się np. lekarze i prawnicy, rzeczoznawcy, detektywi i ochroniarze. Kasy będą musieli też mieć podatnicy, którzy świadczą usługi np. pogrzebowe, świadczone w gospodarstwach domowych.

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących zacznie obowiązywać 1 stycznia 2011 r. Jednak większość zmian będzie miała zastosowanie dopiero od 1 maja 2011 r. Wszystko po to, aby podatnicy mieli odpowiednio dużo czasu na przygotowanie się do nowych obowiązków ewidencyjnych.
Warto podkreślić, że nie zmienią się limity obrotów, po przekroczeniu których przedsiębiorcy muszą stosować urządzenia fiskalne. Do 31 grudnia 2012 r. zachowane zostanie dotychczasowe zwolnienie z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas dla podatników o bardzo małych obrotach, tj. 40 tys. zł. Zachowane zostaje również dotychczasowe kryterium stosowania zwolnienia dla podatników rozpoczynających działalność. Podatnicy ci po przekroczeniu obrotu w wysokości 20 tys. zł tracą prawo do korzystania ze zwolnienia.

Jakie będą skutki finansowe wprowadzanych przez MF zmian? W 2011 roku na pewno spadną wpływy budżetowe. Wszystko dlatego, że podatnicy, którzy w ustawowym terminie zainstalują kasy fiskalne mogą skorzystać ze specjalnej ulgi na jej zakup. Odzyskać można 90 proc. kosztów zakupu netto, nie więcej niż 700 zł. Według wyliczeń MF ulga na zakup kas w przyszłym roku będzie kosztować budżet ok. 250 mln zł. Z drugiej strony – jak podkreśla w uzasadnieniu do projektu MF - likwidacja tych zwolnień przyczyni się do poprawy ściągalności podatków.

Zwolnieniem z obowiązku stosowania kas nie będą objęte od 1 maja 2011 r.:
- usługi magazynowania i przechowywania towarów pozostałe - wyłącznie przechowywanie i dozór mienia - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r. - ex 63.12.14),
- usługi przechowalni bagażu na dworcach kolejowych -wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność (PKWiU z 1997 r. - ex 63.21.10-00.10)*,
- usługi przechowalni bagażu na dworcach autobusowych -wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność (PKWiU z 1997 r. - ex 63.21.21-00.10)*,
- usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU z 1997 r. - 74.1), za wyjątkiem usług notariuszy prowadzących repertorium A i P,
- usługi rzeczoznawstwa objęte również grupowaniem PKWiU usługi architektoniczne i inżynierskie - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r. – ex 74.2),
- usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu -których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą PKWiU z 1997 r.- ex 74.5),
- usługi detektywistyczne i ochroniarskie - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r.- ex 74.6),
- usługi sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych (PKWiU z 1997 r. - ex 74.83),
-usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – m. in. usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, usługi świadczone przez agencje inkasa - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r. – ex 74.84),
- usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU z 1997 r.- 85),
- usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem, które dotychczas nie były jeszcze objęte obowiązkiem stosowania kas (PKWiU z 1997 r.- ex 92),
- usługi pogrzebowe i pokrewne (PKWiU z 1997 r.- 93.03),
-usługi świadczone w gospodarstwach domowych (PKWiU z 1997 r.- 95)**.

* usługi te będą mogły korzystać ze zwolnienia ewentualnie na mocy poz. 40 załącznika do projektu rozporządzenia, w której kompleksowo uregulowano zagadnienia stosowania zwolnień od ewidencji kasowej usług świadczonych przy zastosowaniu automatów;
** wyłączenie to również ma charakter formalny, gdyż przy zastosowanej w PKWiU metodyce klasyfikowania, usługi te w systemie VAT nie są objęte opodatkowaniem.

Limity przy instalacji kas od 1 stycznia 2011 r.
40 tys. zł – gdy tę kwotę przekroczy obrót roczny u podatników kontynuujących działalność gospodarczą trzeba zainstalować kasę fiskalną.
20 tys. zł - gdy tę kwotę przekroczy obrót roczny u podatników rozpoczynających działalność gospodarczą trzeba zainstalować kasę fiskalną.